Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 100
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Peter Čech Tvorba edukačných multimédií 15 164
Návrh a tvorba web stránok 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Dana Bessenyeiová Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14 74
Výchova k ľudským právam v školách 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 130
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Zlata Dudová Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 131
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 7 73
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Autorstvo článku 17
Autorstvo publikácie 23
Mgr. Marek Gajdoš Ľudské práva v edukačnom procese 11 117
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7 60
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jana Jašurková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 53
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 103
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Mgr. Jana Kobulská Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 70
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Kollárová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 71
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Marcela Koščová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 92
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 61
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Ľudské práva v edukačnom procese 11 125
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Martina Kušnírová Ľudské práva v edukačnom procese 11 220
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
RNDr. Zuzana Mackovjaková Tvorba edukačných multimédií 15 188
Návrh a tvorba web stránok 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
PhDr. Irina Mattová Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14 152
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
RNDr. Tatiana Mergešová Ľudské práva v edukačnom procese 11 74
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Naďa Mihaľáková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 140
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 46
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Rastislav Pališčák Ochrana života a zdravia 14 131
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
PaedDr. Tamara Pavlovová Finančná gramotnosť 14 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Petrovská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 114
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PhDr. Karin Pončáková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 152
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Juraj Sabol Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 101
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Mgr. Viktória Svatová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Jozef Szmolka Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 177
Informatika pre stredné školy 62
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Cabri Geometria - základný kurz 21
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Michaela Šimkovičová Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13 107
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 107
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Matúš Šurin Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Peter Tomčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 46
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 120
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Mgr. Monika Vašková Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15 24
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9


© aScAgenda 2017.0.1045 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria