Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 100
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Peter Čech Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 164
Návrh a tvorba web stránok 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Dana Bessenyeiová Výchova k ľudským právam v školách 10 74
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 124
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
PaedDr. Zlata Dudová Finančná gramotnosť do škôl 10 131
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo článku 17 73
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 2
Autorstvo publikácie 23
Autorstvo článku 7
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marek Gajdoš Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 117
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Anna Gožová Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jana Jašurková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 53
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 103
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Jana Kobulská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 70
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Mária Kollárová Ľudské práva v edukačnom procese 11 71
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 92
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 61
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 125
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Martina Kušnírová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 220
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
RNDr. Zuzana Mackovjaková Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16 188
Návrh a tvorba web stránok 15
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Irina Mattová Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8 152
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Tatiana Mergešová Ľudské práva v edukačnom procese 11 74
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Naďa Mihaľáková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 140
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Koordinátor drogovej prevencie 39
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Mihaľová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 43
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Mgr. Janka Monoková Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 48
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Ochrana života a zdravia 0 32
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 131
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Ochrana života a zdravia 14
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Digitalizácia učebných materiálov 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 60
Finančná gramotnosť 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Petrovská Myšlienkové mapy vo výučbe 15 114
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
PhDr. Karin Pončáková Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 152
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Juraj Sabol Myšlienkové mapy vo výučbe 15 101
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Viktória Svatová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Jozef Szmolka GeoGebra v edukačnom procese 15 177
Cabri Geometria - základný kurz 21
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Informatika pre stredné školy 62
Mgr. Michaela Šimkovičová Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60 107
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 107
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Matúš Šurin Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Peter Tomčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 46
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 120
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Monika Vašková Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 24
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15


© aScAgenda 2017.0.1039 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.04.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria