Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Viera Kundľová Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 74
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ing. Daniela Bučková Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 100
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Peter Čech Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 164
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Návrh a tvorba web stránok 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Dana Bessenyeiová Ľudské práva v edukačnom procese 11 74
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese 14
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Výchova k ľudským právam v školách 10
Mgr. Marianna Blašková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Marta Bystrianska Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 124
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
CLIL - Dielňa jazykových činností pre výučbu francúzštiny ako CJ, Objavovanie francúzskeho filmu, Filmové laboratórium pre výučbu francúzštiny ako CJ, Svet vysokého krajčírskeho umenia. 12
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspektz literárneho diela 12
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zlata Dudová Finančná gramotnosť do škôl 10 131
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD. Autorstvo publikácie 23 73
Spoluautorstvo článku 9
Autorstvo článku 7
Autorstvo článku 2
Autorstvo článku 17
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marek Gajdoš Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 117
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Mgr. Anna Gožová Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 60
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jana Jašurková Myšlienkové mapy vo výučbe 15 53
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľubica Kazimírová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 103
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Jana Kobulská Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 70
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Kollárová Ľudské práva v edukačnom procese 11 71
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marcela Koščová Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 92
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Miroslav Krajňák, PhD. Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15 61
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
RNDr. Mária Kredátusová, PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 125
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Martina Kušnírová Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 220
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rigorózna skúška podľa § 47a ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. 60
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
RNDr. Zuzana Mackovjaková Tvorba edukačných multimédií 15 188
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Rigorózna skúška podľa §47a ods. 5 60
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Návrh a tvorba web stránok 15
PhDr. Irina Mattová Ľudské práva v edukačnom procese 11 152
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Tvorba maturitných zadaní z ruského jazyka 9
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov ruského jazyka škôl Slovenska 8
RNDr. Tatiana Mergešová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Naďa Mihaľáková Koordinátor drogovej prevencie 39 140
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Mihaľová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35 43
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Mgr. Janka Monoková Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 48
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Mária Novosadová Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 32
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Rastislav Pališčák Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 131
Ochrana života a zdravia 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Tamara Pavlovová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 60
Finančná gramotnosť 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Petrovská Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 114
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Karin Pončáková Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 152
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Metodológia výučby angličtiny ako cudzieho jazyka pre dospelých 6
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Mgr. Juraj Sabol Ľudské práva v edukačnom procese 11 76
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Viktória Svatová Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Jozef Szmolka Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 177
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia 10
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Informatika pre stredné školy 62
GeoGebra v edukačnom procese 15
Základy nanovedy a nanotechnológií 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Cabri Geometria - základný kurz 21
Mgr. Michaela Šimkovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 107
Tvorba dodaktických testov v nemeckom jazyku 13
Štátna jazyková skúška z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 a 8 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire 15 107
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Matúš Šurin Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 8
Mgr. Peter Tomčák Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 32
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľuboslava Vašková Využívanie informačno-komunikčných technológií vo vyučovaní 25 120
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom precese 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Problematika počúvania s porozumením v anglickom jazyku 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Mgr. Monika Vašková Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 24
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15


© aScAgenda 2017.0.1033 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.03.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Jána Adama Raymana
    Mudroňova 20, 080 01 Prešov
  • 051/7711600

Fotogaléria